CN, 14/03/2021 5:14 chiều | 24H

Nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng tại địa phương, vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quy chế quản lý trật tự xây dựng quy định trách nhiệm của lãnh đạo Sở, ngành, huyện thành thị đã được chỉ rõ.

Nghệ An thực hiện quy chế quản lý trật tự xây dựng quy định trách nhiệm của lãnh đạo Sở, ngành, huyện, thành thị.

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm: Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; nắm bắt tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng theo thẩm quyền; Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã hoặc kiến nghị Chủ tịch UBNDhuyện, thành phố, thị xã xử lý Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được giao theo quy định.

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Kiến nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng khi tiếp nhận thông tin theo phản ánh của nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc phát hiện được trong quá trình giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng nằm trên địa giới của hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng khi UBND các huyện, thành phố, thị xã không thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền (UBND các huyện, thành phố, thị xã đã phát hiện công trình vi phạm hoặc đã nhận được thông tin về công trình vi phạm nhưng không xử lý) hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Sở Xây dựng; Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trong trường hợp vượt thẩm quyền xử phạt.

Trường hợp Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính hoặc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng đối tượng vi phạm không chấp hành yêu cầu dừng thi công xây dựng công trình hoặc tái phạm thì tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm, hành vi tái phạm, xử phạt bổ sung theo quy định; đồng thời có văn bản thông báo cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, tổ chức áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế này.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ; công an các huyện, thành phố, thị xã; công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các cấp trong công tác quản lý trật tự xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Xem xét tạm dừng việc chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng theo đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã hoặc Giám đốc Sở Xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa chấm dứt hành vi vi phạm, chưa chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc chưa thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm trật tự xây dựng gây ra theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền quản lý xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự khi thực hiện các quyết định cưỡng chế do UBND các cấp ban hành…

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có trách nhiệm: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng các công trình, dự án trong các khu chức năng thuộc khu kinh tế và các khu công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam quản lý; Phối hợp UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; Chỉ đạo, tổ chức phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trong việc thường xuyên kiểm tra tình hình thi công xây dựng các công trình, dự án trong các khu chức năng thuộc khu kinh tế và các khu công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam quản lý.

Đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng và tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được giao; Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động xây dựng trên đất không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai theo thẩm quyền; Chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, phân công rõ trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền quản lý….

Trong khi đó, các Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng, Trưởng Phòng quản lý đô thị và Đội trưởng Đội trật tự đô thị có trách nhiệm: Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn; Tổ chức kiểm tra, lập biên bản vi phạm, tham mưu xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã…

Đội trưởng Đội Trật tự đô thị thuộc UBND thành phố Vinh, UBND thị xã Cửa Lò: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố Vinh, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và pháp luật trong việc kiểm tra, lập biên bản vi phạm trật tự xây dựng theo nhiệm vụ được Chủ tịch UBND thành phố Vinh, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò giao.

Tác giả: Quang Hợp – Phương Dung

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

Bài viết cùng chuyên mục