T2, 08 / 2021 4:02 chiều | 24H

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối tượng áp dụng là UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất liền kề; các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã rà soát các thửa đất nhỏ hẹp, đủ điều kiện để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất liền kề trên địa bàn để đưa vào kế hoạch sử dụng đất.

Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để xác định diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất dự kiến giao, thuê của các thửa đất nhỏ hẹp.

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng

Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất của các thửa đất liền kề; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng các thửa đất liền kề; số lượng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý tại thời điểm rà soát đảm bảo điều kiện được giao đất, thuê đất, hợp thửa đất.

Trên cơ sở kết quả của UBND cấp xã rà soát các thửa đất nhỏ hẹp, UBND cấp huyện phê duyệt kết quả rà soát để làm căn cứ đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Sau khi Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã công bố, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp trong đó thể hiện rõ diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất của từng thửa đất nhỏ hẹp tại trụ sở UBND cấp xã và tại nhà văn hoá khối, xóm, thôn, bản nơi có đất, thời gian công khai 15 ngày kể từ ngày công bố.

Sau đó, UBND cấp xã gửi văn bản lấy ý kiến của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liền kề về nhu cầu sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp dự kiến giao đất, cho thuê đất.

Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản lấy ý kiến của UBND cấp xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên kề có ý kiến phản hổi bằng văn bản cho UBND cấp xã.

Tiếp đó, UBND cấp xã hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất theo quy định; trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hướng dẫn của UBND cấp xã, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất cho UBND cấp xã; công khai tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin giao đất, thuê đất thửa đất nhỏ hẹp tại trụ sở UBND cấp xã và tại nhà văn hoá khối, xóm…

Sau khi công khai, tiến hành thông báo với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ, hẹp về chủ trương, kế hoạch cụ thể và hình thức giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp.

Sau khi kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt, UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức việc giao đất, cho thuê đất theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Bài viết cùng chuyên mục